Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2011

Κωνσταντίνος Μουντζούρης: Για το Ψηφιδωτό, τη Μονή Δαφνίου, το Χαϊδάρι


[Σχέδιο 1888-1890. Μολύβι, Μελάνη και Υδατογραφία σε χαρτί. Διαστάσεις: 34χ50,5 εκ. Μονή Δαφνίου, Καθολικό, Όψη από ανατολικά. Δημιουργοί: R. Weir-Schultz, S. Barnsley. Αρχείο Byzantine Research Fund, Βρετανική Σχολή Αθηνών. Αδημοσίευτο.]

Για το Ψηφιδωτό, τη Μονή Δαφνίου, το Χαϊδάρι.

Το κείμενο αυτό προέρχεται από τη δεκαπεντάχρονη συνεργασία μου με το Πνευματικό Κέντρου του Δήμου Χαϊδαρίου διδάσκοντας στα Τμήματα Ψηφι-δωτού του και αναβιώνοντας κατά κάποιον τρόπο, μια καλλιτεχνική έκφραση χαμένη στην περιοχή για αιώνες. Τουλάχιστον τριακόσιοι ενήλικες έχουν έρθει σε επαφή με το ψηφιδωτό ξεκινώντας με τη δημιουργία αντιγράφων και συνεχίζοντας με τη δημιουργία πρωτότυπων έργων και νέων εφαρμογών. Σημειώνω ότι κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων αρκετές/οί μαθήτριες/τές έχουν δημιουργήσει αντίγραφα τμημάτων ψηφιδωτών παραστάσεων προερχόμενα από τη Μονή Δαφνίου.
Κατά καιρούς έχω μιλήσει, για τις ιδέες που έχω για μια προσέγγιση με αυτή την κληρονομιά, σε Δημάρχους και Δημοτικούς συμβούλους, (γιατί θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να αναλάβουν τις ευθύνες μα και να ωφεληθούν από μια τέτοια διαδικασία, ο Δήμος – η Πόλη - οι Χαϊδαριώτισσες και οι Χαϊδαριώτες) αλλά χωρίς ουσιαστική ανταπόκριση. Όπως και σ’ αυτούς έτσι και τώρα θέλω να υπενθυμίσω, πως οι προτάσεις μου δεν αποσκοπούν σε οποιουδήποτε είδους προσωπική απολαβή ή προβολή. Πάντοτε τόνιζα στους συνομιλητές μου, και το επαναλαμβάνω και τώρα πως είμαι πρόθυμος να συμβάλλω και να συνεργαστώ συμμετέχοντας όπου, όπως και αν κριθεί απαραίτητο.
Οι φορείς της πόλης με πρωταγωνιστή το Δήμο είναι ώρα να αναλάβουν την ευθύνη για την πραγματοποίηση σειράς δραστηριοτήτων που, κατά τη γνώμη μου θα εμπλουτίσουν τη φυσιογνωμία, τον πολιτισμό, την οικονομία της Πόλης και των κατοίκων της δημιουργώντας νέες δυνατότητες και ευκαιρίες, ιστορικής σημασίας.
Οι προτάσεις που παρουσιάζω στοχεύουν (ίσως) να αφυπνίσουν και (ίσως) να ανοίξουν ένα δημόσιο διάλογο. Αφορούν σε πρωτοβουλίες, οι οποίες είναι απαραίτητο κατά τη γνώμη μου να πάρουν υπόσταση, σε μια περιοχή που διασώζει μοναδικά δείγματα της Τέχνης και της Τεχνικής των Ψηφιδωτών στη Μονή Δαφνίου, ένα μνημείο κορυφαίας αισθητικής, ιστορικής, θρησκευτικής αξίας με μοναδική σημασία για την Αττική, την Ελλάδα και τον κόσμο (Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco).

1. Πρότάση για τη δημιουργία «Συλλογής πιστών αντιγράφων ψηφιδω-τών της Μονής Δαφνίου». Μια συλλογή που θα ανήκει στο Δήμο Χαϊδα-ρίου, θα αποτελεί τον πυρήνα ενός μόνιμου Μουσείου, τμήμα της θα μπορεί να συνοδεύει την παρουσία του Δήμου σε εξωδημοτικές δραστηριότητες (συνέδρια, εκθέσεις, αδελφοποιημένες πόλεις, κ.λ.π.), τμήμα της θα μπορεί ανταλλάσσεται με αντίστοιχα έργα τέχνης προς έκθεσιν, κυρίως όμως θα αποτελεί ένα μόνιμο πρεσβευτή της πόλης, μέσω διαρκών εκθέσεων - τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, προσθέτοντας έτσι ανεκτίμητη πολιτιστική αξία και ειδικό πολιτισμικό βάρος και αποτύπωμα. Αυτή η πρωτοβουλία κατά τη γνώμη μου θα αποτελέσει το κέντρο γύρω από το οποίο μπορούν να δημιουργηθούν σειρά από αναπτυξιακές, καινοτόμες για τα δεδομένα της Δυτικής Αθήνας πραγματικότητες (οικονομικές, καλλιτεχνικές, τουριστικές, εκπαιδευτικές, οικονομικές, κ.λ.π.). Η δημιουργία αυτής της συλλογής θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε υψηλές προδιαγραφές, να εμπλουτίζεται αλλά και να επεκταθεί ίσως κάποια στιγμή, συμπεριλαμβά-νοντας έργα από άλλα «συγγενικά» (τεχνοτροπικά, χρονολογικά) μνημει-ακά σύνολα ψηφιδωτών, αλλά και από σύγχρονες δημιουργίες και να προ-σδώσει μια νέα σχέση αλληλεπίδρασης και συνέργειας μεταξύ του Δήμου, της αρμόδιας Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Δημόσιων ή/και ιδιωτικών φορέων ή Δήμων που έχουν στην περιοχή τους αντίστοιχα μνημεία και πραγματοποιούν ανάλογες δράσεις αλλά και Ανωτάτων ή /και Ανωτέρων Σχολών με σχετικά αντικείμενα σπουδών που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

2. Πρόταση για τη δημιουργία Εκπαιδευτικού Κέντρου Ψηφιδωτού, (όλων των βαθμίδων) που σκοπό θα έχει την παροχή γνώσεων για την τέχνη του ψηφιδωτού επικεντρώνοντας φυσικά στις σχετικές με των ψηφιδωτών της Μονής Δαφνίου βυζαντινές τεχνικές και τεχνοτροπίες. Μια κατεύθυνση πρέπει να αφορά τη συντήρηση (σε συνεργασία με το αντίστοιχο τμήμα των Τ.Ε.Ι. - ;) τη διατήρηση, ανάδειξη και προβολή. Η μετάκληση εκπαιδευτών και από το εξωτερικό για σεμινάρια ή/και παρουσιάσεις είναι απαραίτητη, όπως και η σταθερή συνεργασία με αντίστοιχες πραγματικότητες υψηλού επιστημονικού κύρους. Μία παράμετρος σημαντική αυτής της συνεργασίας θα είναι η κοινή πρόσβαση στη διαχείριση πόρων δημόσιων, Ευρωπαϊκών ή / και ιδιωτικών.

3. Πρόταση για τη θέσμιση Διεθνούς συνάντησης ή ημερίδας ή συνεδ-ρίου πιθανόν σε συνεργασία με την αρμόδια Εφορεία βυζαντινών Αρχαι-οτήτων, με σχετικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και άλλους φορείς, με έμφαση στην τέχνη των ψηφιδωτών της Βυζαντινής εποχής με παράλληλες δραστηριότητες σχετικές με το εκάστοτε κεντρικό θέμα του.

4. Πρόταση για τη δημιουργία υπαίθριου εκθεσιακού πόλου Ψηφιδω-τού με μόνιμη και περιοδική έκθεση έργων που εκκινούν από τη βυζαν-τινή κληρονομιά αλλά κυρίως προτείνουν πρωτότυπους τρόπους έκφρα-σης και εφαρμογών. Πρόσκληση Διεθνής και Ελληνική σε όλους τους λιγότερο ή περισσότερο γνωστούς και σημαντικούς ψηφοθέτες να συμ-μετάσχουν υποβάλλοντας έργα ή/ και προτάσεις σε μια επιτροπή εγνωσ-μένου και αδιαμφισβήτητου κύρους. Η χωροθέτηση αυτού του «πάρκου ψηφιδωτών» θα μπορούσε να γίνει στις πέριξ της Μονής πλαγιές αλλά και σε εντελώς άσχετο με τη Μονή σημείο όπως για παράδειγμα σε χώρο των πρώην στρατοπέδων, όπου θα είναι εξαιρετικά πιο κρίσιμη η λειτουργία και η χρησιμότητα και για τους κατοίκους πολλών όμορων Δήμων.

5. Λειτουργία ενημερωτικού διαδικτυακού πόλου που θα προβάλλει τις ενέργειες και θα ενημερώνει για τις δράσεις και τις σχετικές πρω-τοβουλίες φροντίζοντας για την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος και της συμπαράστασης για την εξέλιξη του παραπάνω σχεδίου, ευαισθητοποι-ώντας όλο και πιο πολύ τους κατοίκους αλλά και τους όλους τους ρέκτες κυρίως όμως θα μπορεί να λειτουργεί στον παγκόσμιο ιστοχώρο ως ένας κόμβος αυτόνομης ακτινοβολίας.

6. Σύσταση ομάδας δράσης και υλοποίησης με κύριο φορέα το Δήμο Χαϊδαρίου από Δημοτικούς Συμβούλους, αρμόδιους Δημοτικούς υπαλ-λήλους, φορείς της πόλης και (πολύ σημαντικό) ειδικούς σε διάφορους τομείς εγνωσμένου κύρους (και εκτός Ελλάδας) που σκοπό θα έχει να αποφασίσει βήματα, προτεραιότητες, ενέργειες, χρονοδιαγράμματα και λειτουργίες αναπτύσσοντας τον διεθνή χαρακτήρα όλων των πρωτοβου-λιών στοχεύοντας το Διεθνές κοινό και τις διαρκείς συνεργασίες σε επι-μέρους τομείς ή δραστηριότητες, με παρεμφερείς φορείς άλλων χωρών.

15 Φεβρουαρίου 2011/Κωνσταντίνος Μουντζούρης-Ψηφοθέτης, Κοινωνιολόγος.
e- mail: mosaicongr@yahoo.com
------------
Υιοθετούμε και στηρίζουμε την πρόταση του κ.Μουντζούρη. Θα επανέλθουμε για τους δύο αρχιτέκτονες R. Weir-Schultz, S. Barnsley που επισκέφτηκαν την Ελλάδα και αποτύπωσαν Μονές και Βυζαντινούς ναούς. Περισσότερα για τη Μονή Δαφνίου και την παράμβαση του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. Χαϊδαρίου ΕΔΩ.

Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2011

Ιωάννης Τραυλός: ΛΕΞΙΚΟ


Από το ανωτέρω βιβλίο του αρχαιολόγου Ιωάννη Τραυλού (1988, η πρώτη έκδοση έγινε το 1971) θα παρουσίασουμε το λήμμα HELLIGE STRASSE (ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ) σε μετάφραση από τα γερμανικά του κ.Μανώλη Σκουντάκη (Κλασσικός Φιλόλογος).
Η παρουσίαση θα γίνει με αφορμή την δενδροφύτευση κοντά στην Ιερά Οδό, Λίμνες των Ρειτών (Λίμνη Κουμουνδούρου), Ιερό Αφαίας (διαβαζε κατωτέρω ανάρτηση).

Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011

"Αλσύλλιο Ιωάννη Τραυλού - αρχαιολόγου" θα ονομάσουν οι ενεργοί πολιτες τη δενδροφύτευση που θα γίνει την Παρασκευή 25/2


[O αρχαιολόγος Ιωάννης Τραυλός από το Ποικίλο Όρος "αγναντεύει" τη Λίμνη Κουμουνδούρου, την Ιερά Οδό και τον κόλπο της Ελευσίνας]

Περισσότερα για τη δενδροφύτευση ΕΔΩ.

Σε επόμενη ανάρτηση θα δημοσιεύσουμε την συνοπτική περιγραφή του Ιωάννη Τραυλού για την Ιερά Οδό που περιλαμβάνεται στο βιβλίο Bildlexikon zur Topographie des antiken Attika [Gebundene Ausgabe],1988.

Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2011

Η Ιερά Οδός απέκτησε επιτέλους το "μουσείο" της στο σταθμό ΜΕΤΡΟ στο Αιγάλεω/ Εξαιρετική η επιμέλεια της έκθεσης της κας Όλγας Ζαχαριάδου

ΚΛΙΚΑΡΕΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ.


Επιτέλους με μεγάλη καθυστέρηση άπομακρύνθηκαν τα "προστατευτικά χαρτιά" από τις προθήκες του σταθμού ΜΕΤΡΟ του ΑΙΓΑΛΕΩ που έκρυβαν τα αρχαιολογικά ευρήματα από τη διάνοιξη του τούνελ από τον Κεραμεικό στο Αιγάλω, μέσω της Ιεράς Οδού.
Την επιμέλεια της τοποθέτησης και προβολής την είχε η αρχαιολόγος κα Όλγα Ζαχαριάδου, η οποία έκανε μια εξαιρετική δουλειά.
Παρουσιάζουμε σήμερα λίγες φωτογραφίες από τις 17 προθήκες και θα επανέλθουμε. Η φωτογραφική ομάδα του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. θα αναλάβει "δράση" τις επόμενες ημέρες και θα αναρτήσουμε ποιοτικές φωτογραφίες.
----
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΟ BLOG ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ/ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2011

Σωροί ερειπίων τα τείχη στο Δαφνί (ΕΘΝΟΣ 5/2/2011)


[Κλικάρετε για να θαυμάσετε το εξαίσιο σχέδιο του Γ.Λαμπάκη: "Ο Παντοκράτωρ όπως εσώζετο την 10 Ιανουαρίου 1889"]

Διαβάστε την παρουσίαση του θέματος του κοντοχωριανού μας Θοδωρή Ρουμπάνη στο ΕΘΝΟΣ, ΕΔΩ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πρωτοβουλία των ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών, επιστημόνων, ενεργών πολιτών, αυτοδιοικητικών για την επιτάχυνση των εργασιών και την αποκατάσταση του ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ Μονής Δαφνίου.
Όποιος ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα ας επικοινωνήσει στο mail ieraodo@gmail.com